FTK

FasTrack Discoverers

FasTrack Discoverers

♣ นักเรียนรู้ตัวน้อยของคุณมีระบบประสาทที่ช่างสงสัยสำหรับการสังเกต ตรวจสอบ ลองผิดลองถูก และค้นพบบางสิ่งรอบๆตัวเค้า โปรแกรม FasTrack® Discoverers เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นโปรแกรมที่ให้น้องๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เค้าได้พัฒนาทักษะก่อนวัยเรียนและโลกกว้าง

♣ นิสัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมักถูกสร้างในวัยเยาว์ ก่อนที่น้องๆจะไปโรงเรียนเสียอีก เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจึงสำคัญเพราะนั่นรวมถึงการเตรียมความพร้อมให้อนาคตเค้าด้วย โปรแกรม  FasTrack® Discoverers มีองค์ประกอบมากมายรวมถึงเราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะก่อนวัยเรียนของน้องๆ


♣ จากงานวิจัยของ Bruce Perry  และนักเชี่ยวชาญทางศึกษาท่านอื่นๆ ได้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของสื่อออนไลน์ มีผลทำให้นักเรียนรู้ตัวน้อยของเราสามารถรับข้อมูลต่างๆด้วยอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรแกรม FasTrack® Discoverers ได้ถูกออกแบบมาเพื่อนนักเรียนรู้ยุคดิจิตอลเหล่านั้น ด้วยคลาสที่ประกอบด้วยโอกาสการเข้าสังคม การทำงานกลุ่ม การสร้างจินตนาการผ่านความมั่นใจ และอื่นๆอีกมากมาย

 

♣ เรา ในฐานะผู้ร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่ในการสร้างนักเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้องๆจะได้รับการผลักดันให้สำรวจและคิดไอเดียใหมๆผ่านวิธีทางวิทยาศาสตร์ น้องๆจะได้สำรวจและขยายขอบเขตการเรียนรู้ รู้จักการตั้งสมมติฐาน และได้รู้ว่าการตั้งคำถามคือก้าวแรกของความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้น้องๆจะได้สร้างความมั่นใจอีกด้วย

English

Your young learner has a natural curiosity for investigating, experimenting and discovering. Our FasTrack® Discoverers program for 3-5 year olds provides an engaging, multi-day preschool educational setting to nurture your preschooler’s inquisitiveness and prepare them for success.

Successful habits are formed early, often before children start elementary school. It is important that your child is properly challenged to prepare them for their future. Our FasTrack Discoverers program has a balanced approach that includes: high level concepts, advanced vocabulary building, digital learning and a collaborative atmosphere. Our multiday preschool curriculum has an intentional focus on school readiness skills, helping your child be successful in school and life.

Research by Bruce Perry and other educational experts have shown that due to the increased exposure to digital media, our young learners process information at an accelerated rate. FasTrack Discoverers meets the needs of these digital learners while providing ample opportunities to socialize with peers, collaborate on projects, imagine through art and gain confidence.

As we partner with parents to create 21st century students, we create an environment for future leaders to excel. Students are encouraged to investigate and innovate through the use of scientific method. Children explore and expand on hypotheses and realize that questioning is the first step in creativity. Students gain confidence to explore and test boundaries with the support of teachers and parents. FasTrack Discoverers is the safe place for smart kids, future innovators and dreamers that will change the world.

Fastrack Discoverers

Reserve a space for your discoverer!
Call your local center for availability.

สำรองที่นั่งแถวหน้าสำหรับนักเรียนรู้น้อยกันค่ะ