FTK

FasTrack Learning Station

♥ ยุคดิจิตอลในปัจจุบันได้สร้างนักเรียนรู้รูปแบบใหม่ เด็กในยุคนี้มักถูกเรียกว่า ‘digital natives’ (คือกลุ่มคนที่มีทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสูง อาจสืบเนื่องมากจากการเกิดในช่วงที่เทคโนโลยีกำลังสุกหง่อมพอดี) Noted Neurologist Bruce Perry  กล่าวว่า สมองของกลุ่มคนคนเหล่านี้มีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกับกลุ่มคนที่มีการเรียนรู้แบบสมัยก่อน  กลุ่มคนดิจิตอลมีพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ตลอดเวลา และหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งรูปแบบที่อยู่ในลักษณะการใช้สื่อหลายชนิด

♥ ฟาสแทรคคิดส์เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนเป็นสิ่งจำเป็นแต่ควรมีขีดจำกัดในการใช้งาน หลักสูตรของเราได้ตอบรับความต้องการของน้องในยุคดิจิตอลโดยการใช้ Interactive Board เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนการสอน เด็กๆจึงอยากมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ผ่านกิจกรรมที่มีการพูด การฟัง การโต้ตอบ การเล่นเกมส์ และหลักสูตรที่ผสมผสานเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวของฟาสแทรคคิดส์ นี้ จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทรอบด้านได้

♥ นอกจากนี้จากการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Educational Zig-ZaggingSM ของฟาสแทรคคิดส์ น้องๆนักเรียนรู้จะไม่เพียงแต่ได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีแล้ว แต่น้องๆจะได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม อย่างการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอีกด้วย อีกทั้งน้องๆจะสามารถจดจำความรู้ในบทเรียนด้วยโดยคุณฟาสแทรคคิดส์จะเป็นดั่งผู้ช่วยแนะนำให้กำลังใจน้องๆ เพื่อสนับสนุนให้น้องๆสนุกและรักการเรียนรู้ค่ะ

English

The digital age of our new millennium has given rise to a new type of learner. Our children are now called ‘digital natives’. Noted Neurologist Bruce Perry states that digital learners‘ brains are wired differently compared to learners in previous decades. The digital learner is adept at learning through a variety of methods, including multimedia formats.

FasTracKids® believes that technology in the classroom should be used in ways that are appropriate for the age of the children. The FasTracKids learning system meets the needs of our digital learners by creating curriculum intentionally for the interactive white board, or the FasTrack® Learning Station. Students are actively engaged as they see images and videos, hear sounds and conversation and interact with learning games and activities. Their learning is enhanced by the use of technology as it creates a multi-sensory learning environment.

Through the use of our proprietary method called Educational Zig-ZaggingSM, young learners are engaged with digital media, but also have the social collaboration and social interaction that is imperative for true learning. Our learning method gives students the repetition they need to retain knowledge combined with dynamic needed to create an excitement for learning. FasTracKids teachers facilitate activities that support and deepen each student’s learning.

FasTracKids is the only learning system geared towards young learners that is purposely designed to maximize the use of the interactive white board reflecting their digitized learning style, while maintaining developmentally appropriate standards for young learners.