FTK

FasTracKids Research Studies

การพัฒนาการและการเติบโตของน้องๆเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในทุกๆโปรแกรมของฟาสแทรคคิดส์ และในวันหนึ่งเราก็ได้ทำบันทึกความสำเร็จของนักเรียนรู้ตัวน้อยไล่เรียงตามวัยของเค้า

จุดประสงค์ของการทำวิจัยนี้คือ:

  • แสดงให้ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการของลูกน้อย
  • เพื่อการออกแบบหลักสูตรในอนาคต
  • เพื่อการเตรียมความพร้อมและการอบรมบุคลากรฟาสแทรคคิดส์ให้ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าหลักสูตรของเราแต่ละตัวได้ผ่านการทำการวิจัยมามากมายกว่าจะออกมาเป็นฟาสแทรคคิดส์แต่ละหลักสูตร แต่ก็ยังมีงานวิจัยอิสระได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเข้มงวดซึ่งมีผลดังนี้:

sign FasTrack® Signing

งานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดย Drs. Michelle Anthony และ Reyna Lindert ในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California at Berkley ) ได้ทำการทดสอบทฤษฏีการพัฒนาและการรับรู้ภาษาของเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ได้รู้จักภาษามือ (Sign Language) ในช่วงต้นๆของทารกวัย เมื่อถึงวันที่เค้าเริ่มพูด เด็กเหล่านั้นจะคลังคำศัพท์ที่มากกว่าเด็กที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษามือเลยถึงหนึ่งเท่าตัว

FasTrack Signing research

 

FasTrack Signing เป็นเสมือนบันไดขั้นแรกในการสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนและทรงคุณค่าระหว่างพ่อแม่และลูกๆ

English

Growth and development of your child is at the heart of every program in the FasTrack® Learning System. One way we record this is through accurate documentation regarding the achievement of your young learner’s milestones.

The purposes of this research is to inform:

• parents regarding continued progress made by our students
• future curriculum design
• professional training of our instructors.

Although all of our programs are rooted in strong educational research, several of our program offerings have confirmed their impact through the scrutiny of rigorous data collection and analysis:

sign FasTrack® Signing

Research conducted by Drs. Michelle Anthony and Reyna Lindert in conjunction with the University of California at Berkley tested the theory of language growth and acquisition for babies 6 months-2 years old. The research showed that if children were exposed to the use of sign language at an early age, then by the time they were ready to speak; their vocabulary was larger than those students who were not exposed to the use of signs. Children who used signs had double the number of spoken words than peers who did not use signing.

FasTrack Signing is your child’s first step in establishing clear communication between parent and child.

อ่านงานวิจับเพิ่มเต็มได้ที่นี่ค่ะ
Our program originated from Signing Smart™. See the research behind the program by selecting the image. FasTrack Signing, Signing Smart research

 

music-noteFasTrack® Music

FasTracKids - FasTrack Music Researchงานวิจัยอิสระได้พิสูจน์ว่า คลาสฟาสแทรคมิวสิกของเราสามารถเพิ่มคำศัพท์ให้เด็กๆได้ถึง 32% อีกทั้งยังแสดงว่าเด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาการการอ่าน-เขียนได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนฟาสแทรคมิวสิก เพราะโปรแกรมนี้จะสามารถช่วยสร้างเสริมความสามารถทางภาษาและความสามารถทางการอ่าน-เขียนของเด็กๆได้

English

Independent research has proven that our FasTrack Music class can provide up to 32% increase in student vocabulary. Our multi-site research established that students who were enrolled in the FasTrack Music class one-hour, once a week showed significant gains in the building blocks for reading over counterparts who were not enrolled in our program. This research clearly shows that students who participate in the FasTrack Music program have stronger language and literacy skills compared to those students who do not.

อ่านบทสรุปเพิ่มเต็มได้ โดยคลิกที่ภาพค่ะ

See the research summary by selecting the image:

FasTrack Music, ABC Music and Me Research

 

fundamentalsFasTrack® Fundamentals

♦เป็นเวลามากกว่า 15 ปี ที่ฟาสแทรคคิดส์ได้มีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการศึกษาของเด็กต่างๆทั่วโลก งานวิจัยอิสระแสดงประสิทธิผลของหลักสูตร ผลวิจัยชี้ว่า เด็กฟาสแทรคคิดส์มีความพร้อมต่อโรงเรียนและการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างเห็นแตกต่างกับเด็กกลุ่มที่ไม่ได้เรียนฟาสแทรคคิดส์

♦ในงานวิจัยดังกล่าว นักวิจัยยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 5 ประเทศที่แตกต่างกัน จากเด็กๆที่พูดภาษาที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างนั้นผลลัทธ์ยังคงออกมาในทิศทางเดียวกัน  นี่แสดงเห็นว่าฟาสแทรคคิดส์สามารถสร้างศักยภาพและทักษะสำหรับเด็กๆได้จริงๆ

FasTracKids - FasTrack Fundamentals research

English

For over 15 years, FasTracKids has been influencing the educational outcomes of students around the world. Independent research demonstrated the measurable effectiveness of our program. The results showed that there is a significant increase in school readiness skills for children enrolled in the FasTrack Fundamentals program.

The researchers collected data from five different countries, from students who spoke different languages, yet the results were conclusively positive. Regardless of the language spoken in the home, FasTrack Fundamentals gives students the skills they need for academic success.

See the research by selecting the image. Note that the program term “FasTracKids” represents “FasTrack Fundamentals”: ติดตามอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

FasTracKids Research Study