FTK

The FasTrack Advantages

เพราะชีวิตไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ ฉะนั้นคุณสมบัตินักเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ เป็นผู้คิดที่มีความคิดเป็นของตนเอง ผู้ที่สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ทั่วโลก ฟาสแทรคคิดส์สร้างโปรแกรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนรู้ตัวน้อยสู่นักเรียนรู้ที่แข่งแกร่งในอนาคต หลักสูตรเราเพียรสร้างทักษะการเรียนรู้ที่เรียกว่า FasTrack® Advantages ทักษะเหล่านี้จะได้รับผ่านการเรียนรู้ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าเราให้ความสำคัญกระบวนการการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลลัพธ์ ในขณะคลาสของเราจะต้องสนุก

English

A 21st century learner is a strong, independent thinker who has the ability to compete effectively in a global environment. We offer your child the necessary, life-changing learning skills to access their full potential and prepare them for school and life.

Each FasTracKids® program offers a combination of learning skills known as the FasTrack® Advantages. These advantages focus on the process of learning or HOW to think, NOT simply memorizing the content of learning or WHAT to think, while having fun in the classroom!

The FasTrack Advantages:

Critical Thinking : การคิดวิเคราะห์

ในทุกๆบทเรียนของฟาสแทรคคิดส์เราให้โอกาสเด็กในการคิด และแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมต่างๆ กระบวนการการฝึกความคิดนี้ทำให้เด็กสามารถประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลออกมาได้ ทักษะการคิดวิเคราะห์นี้จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อน้องๆเข้าศึกษาต่อในชั้นเรียนที่สูงขึ้น

English

Every FasTracKids lesson gives your child an opportunity to think through and answer problem-solving activities. This process of thinking trains students to analyze assumptions, come up with alternatives and make educated decisions. Critical thinking is an increasingly important component as students advance to college and in their professional life.

Collaboration: การประสานงานร่วมมือกัน

เราต่างรู้ว่าเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่กับเพื่อนๆ คลาสเรียนของเราสร้างโอกาสการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ อีกด้วย โอกาสดังกล่าวจะช่วยพัฒนาทักษะในการจัดระเบียบและวางแผนกับผู้อื่น การรู้จักรับฟังและแนะนำผลของการปฏิบัติงานร่วมกัน นอกจากนี้น้องๆจะได้มีโอกาสในฝึกทักษะผู้นำและการประสานงานที่ดีอีกด้วย

English

We know that children at this age learn best socially by being with a group of peers. Our collaborative classroom environment offers your child the opportunity to work with and learn from other students. This unique opportunity develops skills in organizing and planning, working collaboratively with others, giving and receiving feedback and evaluating their own learning. FasTracKids’ exercises help your child understand how to work as part of a team, improving their leadership abilities as well as cooperative skills. The collaborative classroom empowers your child to become a lifelong learner as they join with others.

Creativity: ความคิดสร้างสรรค์

คลาสเรียนของ FasTracKids ยังช่วยสนับสนุนจินตนาการไม่รู้จบของน้องๆ มีโอกาสในการใช้จินตนาการแก้ปัญหาเกิดขึ้นมากมายเสมอในคลาสเรียน น้องๆจะถูกผลักดันให้เป็นคนช่างสงสัยเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด เนื่องจากเรามีหลากหลายวิชารวมอยู่ใน FasTracKids น้องๆจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆและมีโอกาสทดลองใช้จินตนาการใหม่ๆที่ได้เรียนรู้มาแก้ไขปัญหาตลอดเวลา

English

The FasTracKids methodology empowers your child to expand and hone their creativity. Multiple opportunities arise in the classroom for your child to find and share creative solutions. Your child is continually encouraged to be constructively curious, which enhances cognitive development. Exposure to multiple subjects provides children with the opportunity to explore knew leanings and use their creativity in high level thinking situations. Our programs are the gateway for your child to think creatively, convey their thoughts and problem solve.

Communication: การสื่อสาร 

ในทุกๆคลาสของ FasTracKids มีส่วนประกอบของการใช้ภาษาค่อนข้างเข้มข้น ทั้งการรับส่งสารและบทสนทนา การสื่อสารอันมากมายดังกล่าวจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและพื้นฐานความมั่นใจในการสื่อสารของน้องๆ น้องจะถูกสนับสนุนให้พูดเต็มประโยคเพื่อที่จะสามารถเรียบเรียงความคิดและลำดับความสำคัญก่อนหลังได้

English

All FasTracKids classrooms are language rich environments where children hear and respond to stimulating conversation. This continuous interaction with advanced concepts lays a foundation for confident communication skills. Children are encouraged to speak in complete sentences in order to relay complex thoughts. Many programs in our FasTracKids Learning System give your child the opportunity to deliver a presentation that is videotaped and evaluated by peers.

Confidence: ความมั่นใจ

การเรียนการสอนแบบ FasTracKids สร้างบรรยากาศด้านบวกเพื่อผลักดันความมั่นใจ โดยที่เราไม่เน้นคำตอบที่ว่าผิดหรือถูก น้องๆจะไม่เกิดอาการหวาดกลัวในการตอบคำถามและจะไม่รู้สึกผิดหวังเมื่อตอบผิด สุดท้ายน้องๆจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และเค้าก็จะรู้สึกได้ถึงความพากภูมิใจและผลลัทธ์ที่ดี

English

The FasTracKids methodology provides a positive atmosphere in which we focus on how children are improving instead of their wrong answers. This constructive environment builds a child’s confidence as they successfully complete projects as individuals and in groups. Continued attempts at success allow them to take on challenges without the fear of failure. As your child becomes responsible for their own learning, FasTracKids programs cultivate their sense of achievement and pride with positive reinforcement.